AVISO LEGAL

DATOS IDENTIFICATIVOS

No cumprimento co deber de información recollida no artigo 10 da Lei 34/2022, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da información e de Comercio Electrónico, a continuación, reflíctense os seguintes datos:

XOSÉ ROI SÓÑARA PITA en diante SEÑOR LENCE
NIF: 32692931H
info@srlence.com

USUARIOS

Toda persoa que acceda, navegue ou utilice o sitio web entenderase como usuario. O acceso, navegación e/ou uso do sitio web de SEÑOR LENCE implica para o usuario a aceptación destas condicións xerais. Por tanto, o usuario debe ler atentamente estas condicións xerais.

CONDICIÓNS XERAIS

SEÑOR LENCE informa que o acceso e uso da páxina web www.srlence.com están suxeitos aos termos que se detallan neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos puidese precisar da aceptación dunhas condicións Xerais adicionais.

Mediante ao acceso a este portal web o usuario acepta expresamente todas as condicións expostas no presente aviso legal, polo que ao utilizar esta páxina web, vostede consente quedar vinculado por estas condicións, pola nosa Política de Privacidade e Cookies, polo que, se non está vostede de acordo con todas as condicións expostas no noso Aviso Legal, Política de Privacidade e Cookies, non debe usar esta páxina web.

SEÑOR LENCE resérvase o dereito de efectuar, sen aviso previo/previo aviso, as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir, engadir ou actualizar a información contida na súa web ou na configuración e presentación desta.

Recomendámoslle comprobar a vixencia e exactitude dos contidos do presente aviso legal, debido a que pode ser modificado, co fin de manter actualizada a información publicada no portal.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

SEÑOR LENCE en cumprimento da lexislación aplicable informa o usuario que os datos persoais que se lle poidan requirir como consecuencia do rexistro e utilización dos servizos ofrecidos polo sitio web serán obxecto de tratamento automatizado coa finalidade de garantir a protección dos datos persoais e realizar a xestión, administración, prestación, ampliación e mellora das súas actividades para ofrecerlle un servizo máis personalizado e eficaz.

Deberá acceder á Política de Privacidade de SEÑOR LENCE na seguinte ligazón: Política de Privacidade, para obter información sobre o tratamento dos seus datos de carácter persoal.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Os dereitos de propiedade intelectual e industrial dos contidos da súa páxina web, así como de calquera imaxe, son, audio, vídeo, software, textos, marcas ou logotipos, etc. están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. Queda prohibida a súa reprodución, comunicación pública e distribución de calquera contido desta páxina web, sen autorización previa e expresa do SEÑOR LENCE.

Si se autoriza ao uso do contido da páxina web como uso persoal e privado. Calquera outro uso deberá ser comunicado e autorizado por SEÑOR LENCE previa e expresamente.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

SEÑOR LENCE fai o posible por ofrecer información veraz e sen erros no seu sitio web. No caso que nalgún momento producísese algún erro deste tipo, alleo sempre á súa vontade, SEÑOR LENCE procedería inmediatamente á súa corrección.

SEÑOR LENCE non se fai responsable en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidese derivarse do uso da información que contén o seu sitio web.

SEÑOR LENCE non garante a dispoñibilidade permanente de acceso á páxina web ou aos servizos que esta ofrece polo que queda especialmente eximida de responsabilidade por deficiencias de servizo imputables ao centro servidor ou ás redes de conexión e polos danos que calquera virus informático ou programa malicioso puidese causar. No obstante, SEÑOR LENCE trabaja y pone su esfuerzo en proteger su sistema y aplica herramientas estándares de seguridad para dichos fines.

LIGAZÓNS

No caso de que no sitio web dispuxésense ligazóns ou hipervínculos a outros sitios da internet, SEÑOR LENCE non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso SEÑOR LENCE asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas. Sin perjuicio de lo anterior, algunos enlaces estarán previamente negociados o consensuados con el responsable del contenido enlazado, de forma que se genere una contraprestación por las acciones realizadas libremente por el usuario. Esta situación non afectará en ningún caso á exclusión de responsabilidade sobre o contido enlazado nin á independencia deste medio de comunicación.

DEREITO DE EXCLUSIÓN

SEÑOR LENCE resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso ao seu sitio web e/ou servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a aqueles usuarios que incumpra as presentes condicións xerais.

NORMATIVA LEGAL E XURISDICIÓN APLICABLE

A propiedade intelectual e os presentes termos de uso desta web, así como o resto do contido da mesma, realizáronse respectando en todo momento a lexislación que lle resulta aplicable, en especial, a Lei de Servizos da Sociedade de Información e Comercio Electrónico ( LSSICE), a Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais ( LOPDGDD), Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679 e Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios.

Skip to content